TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Especial Convocatòria general de subvencions Ajuntament de Barcelona
Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents - Convocatòria 2018

Només cal presentar dos documents: el document bàsic 1 (instància) i el document bàsic 2 (projecte). Cada sol·licitud correspon a un projecte.

Aquests documents estaran disponibles per descarregar a partir del 28 de desembre (1r dia de presentació de sol·licituds), a la pàgina de subvencions de la web de l’ajuntament o a l’especial sobre subvencions de la web de TJ.

Document bàsic 1 (instància de la sol·licitud):

 • Han d’estar tots els camps emplenats.
 • Cal que totes dues planes estiguin signades.
 • Casella “Despesa total projecte” és el valor que surt del Pla de Viabilitat Econòmica del document bàsic 2. Aquest serà el valor que caldrà justificar si no es presenta una reformulació del mateix durant el període establert per fer-ho.
 • “Import total sol·licitat”: la quantitat que demanem a l’Ajuntament. Cal tenir en compte els imports màxims que es poden sol·licitar en cada àmbit, en el cas que s’estipuli. Si no s’especifica en la convocatòria vol dir que no hi ha.
 • Apartat 3 “Declaració responsable del/la President/a de l’entitat [...]”: Si marqueu amb una “X” la casella del punt que parla sobre estar al corrent amb les obligacions tributàries, Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal... el que esteu dient és que NO doneu permís a l’Ajuntament per consultar-ho ell mateix i, per tant, caldrà que aporteu la documentació vosaltres mateixos a partir de la resolució provisional.
 • És necessari facilitar el correu electrònic de l’entitat perquè l’Ajuntament pugui realitzar les comunicacions pertinents.

Document bàsic 2 (descripció del projecte):

 • No cal que s’entregui el mateix format i model. Es pot presentar en un altre format però, com a mínim, hi han de constar els ítems del model que ofereix l’Ajuntament (per això, es pot fer servir el document d’ajuda “Guió - Descripció bàsica del projecte”).
 • En l’apartat 6 “Finançament de l’entitat” cal que feu una estimació/previsió dels ingressos i de les despeses que tindreu fins a 31/12/2017.
 • Nou apartat específic d’Igualtat de gènere a l’entitat: cal explicar les mesures que l’associació contempla per treballar aquesta qüestió, tant en els documents de funcionament generals de l’entitat (estatuts, missió, finalitats, etc.) com en el projecte i en la seva metodologia. Com a novetat en aquest sentit, en les diferents parts de la descripció de l’associació o del projecte s’hi han inclòs dades sobre aspectes relatius a la igualtat de gènere.

En format paper, els podeu trobar a partir del dia 22 de desembre a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a l’Institut Municipal Barcelona Esports, a Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i a Torre Jussana – Centre de Recursos per a les Associacions.

En format electrònic, en aquest enllaç del web de l’Ajuntament. 

En format paper, la documentació es pot presentar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a l’Institut Municipal Barcelona Esports i a Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Per presentar les sol·licituds de subvenció cal demanar cita prèvia a les OAC. En aquest enllaç podeu sol·licitar la cita.

Si s’opta per la via telemàtica (sempre i quan l’entitat disposi del certificat digital, de l’IdesCat o del Mobile IDentitat (antic IdBcn), l’entrega es realitzarà mitjançant el portal de tràmits de la web de l’Ajuntament de Barcelona. En cas de problemes amb el portal de tràmits recordeu que, en el mateix portal, hi trobareu un formulari de contacte per resoldre els dubtes i problemes que us puguin aparèixer.

Recursos que us poden ser útils:

Les sol·licituds es poden presentar des del dijous 28 de desembre de 2017 fins al dijous 25 de gener de 2018. El dijous 25 de gener les OAC’s estaran obertes fins a les 20h (l’últim torn és a les 19:30 h). Per a més detalls consulteu la contraportada del llibret de la convocatòria o la següent taula: 

Us recomanem no esperar a l’últim dia per realitzar l’entrega de les sol·licituds de la convocatòria ja sigui per via telemàtica com de forma presencial.

Al punt 3 de la convocatòria de subvencions d’aquest 2018 s’hi indica qui pot sol·licitar aquestes subvencions i, en el punt 4, quines són les condicions i requisits dels projectes/activitats susceptibles de ser presentats.

 • En general s’hi poden presentar persones físiques i jurídiques que hagin de fer l’activitat prevista pel seu atorgament, amb les particularitats descrites al punt 15 segons l’àmbit temàtic al qual es concorri. Dins de cada programa o àmbit s’especifica quines persones físiques o jurídiques en queden excloses o quines persones físiques o jurídiques s’hi poden presentar.
 • El/la sol·licitant haurà de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en aquells casos que s’especifiquen en el punt 15 de la convocatòria
 • Els projectes han de tenir objectius i finalitats coincidents amb les que s’estipula en la convocatòria

 • L’activitat s’ha de fer al terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat. Si no és així, ha de poder ser considerada d’interès per a la projecció a l’exterior de la ciutat.

 • Les activitats o els serveis han de complementar o suplir la competència municipal en aquestes matèries.

 • Les activitats han de ser sense ànim de lucre. En cas contrari hauran de revertir en les pròpies activitats subvencionades.

 • Les activitats s’han de dur a terme durant l’any natural (de l’1 gener al 31 de desembre 2018). En alguna modalitat es poden realitzar durant el curs escolar 2018-2019 (els programes que ho permeten s’indica en els requisits exposats en el llibret de la convocatòria).

 • Les sol·licituds presentades han d’evitar el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.

 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació)

A més, en el punt 15 de la convocatòria trobarem els requisits i criteris de valoració específics de cada programa, que també cal complir.

Les despeses subvencionables apareixen especificades a les bases reguladores d’aquestes subvencions.

Són subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei, sempre que l’àmbit temàtic al qual es concorre no indiqui el contrari al punt 8 d’aquesta convocatòria:

 • Nòmines i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.

 • Lloguers: arrendaments de béns immobles i béns mobles.

 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.

 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.

 • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altres materials d’oficina.

 • Assegurances.

 • Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.

 • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció).

 • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).

 • Tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica beneficiària.

 • Les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortitzacions estarà subjecte a les condicions següents:

  • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra de béns.

  • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.

  • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

 • Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria com:

  • Àmbit (B) Esports programa “a”:

   • Només són subvencionables els conceptes següents: viatges i desplaçaments, allotjament i alimentació, dietes del personal que participa en el projecte, lloguer de les instal·lacions, transport de materials i d’equips, infraestructures i serveis directament relacionats amb l’activitat.

   • En el cas de la partida de recursos humans aquesta no podrà superar un 15% del pressupost de l’activitat.

  • Àmbit (N) de comerç de proximitat i promoció econòmica:

   • Programa “a”
    • Lloguer del local de la seu de l’entitat contemplat dins el projecte serà subvencionable amb un màxim del 10% de la subvenció atorgada.

   • Programa “b”
    • Seran únicament subvencionables aquelles accions formatives que no siguin impartides per l’Ajuntament de Barcelona o algun altre ens municipal com Barcelona activa.

   • Programa “c”
    • Els recursos humans del personal fix o eventual contractat per l’entitat.

  • Àmbit (Q) temps i economia de les cures programes “a” i “b”

   • Els costos de funcionament ordinari de l’entitat (despeses necessàries per realitzar les activitats ordinàries de l’entitat) no podran superar el 30% de l’import total del projecte, incloent els costos fixes d’estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, que si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de subvenció atorgada.

  • Àmbit (K) Immigració – Acollida i Refugi programa “b”

   • Les despeses del funcionament ordinari o intern de l’entitat o col·lectiu podran justificar part del projecte fins un màxim d’un 10%.

  • Àmbit (H) Infància programa “e”:

   • En cas que un projecte sigui subvencionat, l’import de la subvenció s’haurà d’utilitzar com a mínim el 85% per finançar les despeses derivades de la realització d’activitats que estiguin adreçades als infants.

  • Àmbit (T) Consum responsable programes “a”, “b” i “c”:

   • Els costos fixes d’estructura de lloguer del local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de subvenció atorgada.

  • Àmbit (P) Innovació democràtica programa “b”:

   • La subvenció anirà dirigida a cobrir els costos d’instal·lació, configuració i adaptació del programari a servidors gestionats per l’organització així com al desenvolupament de mesures necessàries per a la seva implementació i ús.

Recordeu que quan calgui fer despeses de més de 15.000 euros (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o de lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 40.000 euros (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal i com indica la base 18a, s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació, en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

En cap cas es consideren despeses subvencionables:

 • Els impostos indirectes, quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, i els impostos sobre la renda.

 • Les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.

 • Les despeses realitzades que estiguin facturades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.

 • Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. Com, per exemple:

  • Àmbit (N) comerç de proximitat i promoció econòmica. No són subvencionables els conceptes següents:

   • Programa “a”

    • Enllumenat nadalenc.

    • Dinars, sopars, serveis d’àpats o similars de l’entitat

   • Programa “a” i “b”

    • Els recursos humans del personal fix o eventual contractat per l’entitat.

   • Programa “c”

    • No seran subvencionables les despeses professionals d’aquelles persones que formin part de la junta de l’entitat (presidències, secretaries generals, ...)

   • Programa “b” de l’àmbit (K) Immigració – Acollida i Refugi

    • No se subvencionaran dietes, compra d’equips o activitats habituals dels sol·licitants.

El codi de la modalitat consta de tres caselles que cal omplir:

 • A la primera casella cal posar-hi la lletra majúscula que correspon a l’àmbit temàtic.
 • A la segona cal col·locar-hi la lletra minúscula que correspon al programa.
 • A la tercera casella cal col·locar-hi el número que correspon a l’àmbit territorial. Cada districte en té un d’assignat, mentre que als projectes d’àmbit ciutat els correspon el número 11.

Els àmbits temàtics corresponen a les lletres (de la A a la Z) i el número a l’àmbit territorial.

Les correspondències de lletres per àmbit temàtic i per programes, així com el número de l’àmbit territorial per a cada cas, es poden consultar al llibret o a l’apèndix “codis d’àmbit”, disponible en la documentació penjada a la web.

Correspondències àmbit territorial:

Exemple: A c 11 ( Cultura, propostes singulars de caràcter extraordinari d’interès per la ciutat, Ciutat)

Una sol·licitud correspon a un projecte i aquesta ha d’anar acompanyada del codi de la modalitat on va dirigida.

Una associació o qualsevol altra forma jurídica pot presentar tants projectes com vulgui. No hi ha límit en el nombre de projectes diferents.

INCOMPATIBILITATS QUAN PRESENTEM EL MATEIX PROJECTE:

A més, trobem noves especificitats en:

 • L’àmbit E- Gent Gran on un projecte adreçat a aquest àmbit en el programa “b” no es pot presentar en cap altre programa.

 • L’àmbit U- Atenció persones sense llar on un mateix projecte només es pot presentar a un dels programes de l’àmbit.

INCOMPATIBILITATS QUAN PRESENTEM PROJECTES DIFERENTS:

Podeu trobar més informació i exemples en el punt 15 del llibret de la convocatòria

Tots els programes fan públiques les dotacions que disposen i presenten un topall màxim de diners que es poden sol·licitar. Tot i això, hi ha àmbits per als quals no s’ha estipulat un topall. Per tant, si no figura en la convocatòria és que no s’ha estipulat i, per tant, l’entitat pot sol·licitar la quantitat que cregui oportuna per al projecte.

Això no vol dir, però, que l’Ajuntament concedeixi la quantitat sol·licitada. Per norma general, la quantitat de la subvenció atorgada per part de l’Ajuntament no ultrapassarà el 50% del pressupost total del projecte (incloent tots els òrgans gestors, en el cas en què s’hagi presentat el mateix projecte en més d’una modalitat), i per això es recomana a les entitats que en el pressupost no se sobrepassi aquest percentatge.

Per exemple: si un mateix projecte es presenta a dos àmbits diferents (sempre que sigui en els casos permesos a les bases), la quantitat de la subvenció atorgada serà, per norma general, del 25% a cada àmbit, donat que la suma de la quantitat atorgada per al projecte serà del 50%.

Els pressupostos i topalls per àmbits de ciutat es troben especificats en la pàgina 5 del llibret de la convocatòria.

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, aquestes seran valorades per les persones tècniques responsables de subvencions de cada àmbit. Els criteris de valoració i la puntuació per a cada punt es pot trobar en la convocatòria (llibret de la convocatòria punt 15 pàg. 11, valoració del projecte i programes específics de cada àmbit a partir pàg. 12).

La publicació de les subvencions, tant de l’atorgament provisional com del definitiu, es fa a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). Un cop publicat, aquelles entitats que deixin el número de telèfon i el correu electrònic en la sol·licitud, rebran a través d’un d’aquests dos canals, una notificació informant-les de la publicació de les resolucions.

A més, a la web de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat) i a la web de Torre Jussana (www.bcn.cat/tjussana) es penjarà un enllaç al BOPB.

En l’atorgament provisional que es publicarà al BOPB hi constarà el nom de les associacions amb el seu NIF, l’import atorgat i si han d’entregar documents o si tenen justificacions pendents d’altres subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

És a partir de la data d’aquesta publicació quan les entitats disposen de 10 dies hàbils per:

 • a. Presentar la documentació que els falti per entregar.

 • b. Presentar la reformulació del projecte.

 • c. Presentar al·legacions.

 • d. Renunciar a la subvenció.

Recordeu que aquelles subvencions que en la resolució provisional apareguin com a proposades per a atorgar i a les entitats sol·licitants no se’ls requereixi presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la en la resolució final. De la mateixa manera que les subvencions que estiguin proposades per a denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que les entitats sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les. Això vol dir que aquestes sol·licituds només sortiran publicades en la resolució provisional i no apareixeran en la resolució definitiva

Reformular significa refer el projecte. Adaptar el projecte presentat a la nova realitat pressupostària sempre i quan, aquesta nova realitat afecti a l’execució del projecte. És a dir, si ens han atorgat menys diners i no podem realitzar el projecte presentat en la seva totalitat, cal indicar quines accions no farem o quines adaptacions farem a les activitats, etc. per reduir el pressupost. Totes aquestes modificacions cal explicar-les.

Recordeu que la reformulació ha de mantenir el projecte original motiu de subvenció i ha de contenir les variacions o suggeriments de canvis que s’han introduït en l’apartat 11 del document bàsic 2.

El perquè de presentar la reformulació o la importància de fer-ho és per adequar el projecte a la realitat i evitar que es presentin desviacions pressupostàries o d’activitats en el moment de la justificació. Cal que tingueu en compte que les reformulacions han de ser aprovades per l’òrgan que ha concedit la subvenció.

Recomanem fer la reformulació del projecte durant els 10 dies posteriors a l’atorgament provisional i cal entrar-la per registre a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà. A partir d'aquest període cal fer-ho el més aviat possible per tal de tenir més opcions que s'aprovi la reformulació.

La reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva concessió. Si, transcorregut el termini indicat, l’entitat sol·licitant no ha indicat res al respecte s’entendrà que el projecte que correspon a la subvenció és el projecte presentat amb la sol·licitud.

L’ òrgan instructor també podrà instar a l’entitat sol·licitant a presentar la reformulació del seu projecte quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que s’ha sol·licitat.

En aquesta convocatòria també s’incorpora la necessitat de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la qual es determina quines són les obligacions de transparència de les entitats tenint en compte l’origen públic dels diners que gestionen.

Cal tenir en compte la Llei de Transparència en els següents supòsits:

 1. Si percebem més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o si,
 2. Un 40% o més dels ingressos anuals de l’entitat provenen de subvencions o ajuts públics (mínim: més de 5.000 euros) i
 3. Si es percep una subvenció d’import superior a 10.000 euros d’un mateix ens públic.

Si compliu un d’aquests casos, esteu obligats a complir el que marca la Llei en el títol II, què és el següent:

 • Fer pública la informació subjecta a la llei de transparència. És la següent:
  • Informació institucional i organitzativa
  • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.
  • Gestió administrativa
 • Tota aquesta informació ha d’estar publicada en la pàgina web de l’associació, si pot ser, en un apartat específic. Ha d’estar presentada de forma clara, estructurada, en format reutilitzable i actualitzada periòdicament.
 • La responsabilitat de la informació publicada recau en l’entitat i responen d’ella els membres de l’òrgan de govern o els patrons.

Per a més informació sobre quina informació i conèixer quina informació concreta cal publicar, podeu consultar la següent Guia de Transparència per les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics , elaborada per la Generalitat de Catalunya.

En el cas de complir amb el supòsit C, en aquesta convocatòria, estarem obligades a comunicar a l’Ajuntament les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració que procedeixen de l’entitat, per tal que es facin públiques.

Aquesta comunicació s’haurà de presentar un cop publicada la resolució provisional. Des d’aquest moment es disposarà de deu dies per entregar-la a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). A la pàgina web de l’Ajuntament es podrà trobar el model de document que caldrà entregar.

Les entitats que optin a una subvenció en qualsevol de les modalitats de la convocatòria tenen la possibilitat d’obtenir fins a 0’5 punts pel compliment del criteri d’igualtat de gènere. Les opcions són dues:

*Informació elaborada pel CIRD - Centre per a la Igualtat i Recursos per a Dones. Per a consultes sobre aquesta qüestió, podeu contactar amb el CIRD a través del següent correu: enviar un correu a cird@bcn.cat.

Hi ha un termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat per presentar la justificació. Aquesta s’ha de presentar a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en el termini abans indicat.

Els documents que cal presentar són la instància de sol·licitud, la memòria d’activitats i la memòria econòmica. Com en el cas de la presentació de la sol·licitud, en la justificació, l’Ajuntament també disposa de models de documents. Aquests els trobarem en el mateix espai on hi ha penjades les bases i la convocatòria de la subvenció. 

Tiquet: el tiquet és aquell document on hi apareixen les dades de l’establiment on hem fet la compra i els conceptes de la compra.

Factura: Es diferencia del tiquet pel fet que hi apareixen les dades de la persona física o jurídica que ha realitzat la despesa.

A l’hora de justificar els diners de la subvenció es permet fer-ho amb tiquets en un percentatge diferent depenent de l’import atorgat. La relació és la següent:

 • Àmbit Districte:
  • Subvencions fins a 500 euros: com a màxim 50% de l’import atorgat en tiquets.
  • Subvencions entre 501 i 1000 euros: com a màxim 25% de l’import atorgat en tiquets.
  • Subvencions superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.
 • Resta de subvencions + Àmbit ciutat:
  • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros.
Més informació
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!