TORRE JUSSANA :: Centre de serveis a les associacions

GESTIONAT PER: CAB
GESTIONAT PER:
CAB
Especial Convocatòria general de subvencions Ajuntament de Barcelona
Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents - Convocatòria 2019

 • Cal emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits).
 • S’ha creat un nou àmbit temàtic per a projectes de Ciutat (11):
  “Y- Cultura-Educació”.
 • Com cada any, hi ha programes nous i programes que s’han modificat en diferents àmbits temàtics. Presteu atenció al llibret de la convocatòria.
 • Hi ha un nou criteri d'avaluació general de l'Impacte (Districte i Ciutat): Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) del projecte.
   

Només cal presentar dos documents: el document bàsic 1 (instància) i el document bàsic 2 (projecte). Cada sol·licitud correspon a un projecte.

Aquests documents estaran disponibles per descarregar a partir del 27 de desembre (1r dia de presentació de sol·licituds), a la pàgina de subvencions de la web de l’ajuntament o a l’especial sobre subvencions de la web de TJ.

Document bàsic 1 (instància de la sol·licitud):

 • Han d’estar tots els camps emplenats.
 • Cal que totes dues planes estiguin signades.
 • La casella “Despesa total projecte” ha de ser el mateix valor que surt al Pressupost del document bàsic 2. Aquest serà el valor que caldrà justificar si no es presenta una reformulació del mateix durant el període establert per fer-ho.
 • “Import total sol·licitat”: és la quantitat demanada a l’Ajuntament. Cal tenir en compte els imports màxims que es poden sol·licitar en cada àmbit, en el cas que s’estipuli en les bases. Si no s’especifica en la convocatòria vol dir que no hi ha imports màxims.
 • Apartat 3 “Declaració responsable del/la President/a de l’entitat [...]”: Si marqueu amb una “X” la casella del punt que parla sobre estar al corrent amb les obligacions tributàries, Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal... el que esteu dient és que NO doneu permís a l’Ajuntament per consultar-ho ell mateix i, per tant, caldrà que aporteu la documentació vosaltres mateixos, a partir de la resolució provisional.
 • És necessari facilitar el correu electrònic de l’entitat perquè l’Ajuntament pugui realitzar les comunicacions pertinents.

Document bàsic 2 (descripció del projecte):

 • No cal que s’entregui el mateix format i model. Es pot presentar en un altre format però, com a mínim, hi han de constar els ítems del model que ofereix l’Ajuntament (per això, es pot fer servir el document d’ajuda “Guió - Descripció bàsica del projecte”).
 • No té límit de pàgines.
 • En l’apartat 6 “Finançament de l’entitat” cal que feu una estimació/previsió dels ingressos i de les despeses que tindreu fins a 31/12/2018.
 • En l’apartat específic de 6 “Perspectiva de gènere a l’entitat: cal explicar les mesures que l’associació contempla per treballar aquesta qüestió, tant en els documents de funcionament generals de l’entitat (estatuts, missió, finalitats, etc.) com en el projecte i en la seva metodologia. Com a novetat en aquest sentit, en les diferents parts de la descripció de l’associació o del projecte s’hi han inclòs dades sobre aspectes relatius a la igualtat de gènere.
 • En l’apartat específic 10 “Pla de viabilitat econòmica del projecte”: és l’apartat on exposeu, argumenteu i justifiqueu la previsió de les despeses que heu calculat i per les quals necessiteu el finançament que sol·licitareu. El pressupost sempre ha d’estar equilibrat, això vol dir que les despeses i els ingressos han de tenir el mateix import. En l’apartat dels ingressos s’ha de tenir una especial cura per fer visible l’aportació que fa la pròpia associació o l’aportació de recursos propis per fer viable el projecte.

Es troben en format electrònic descarregable i editable a la pàgina web que recopila les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

També es poden trobar els documents en format paper, per a facilitar-ne la lectura. Els podeu trobar a partir del dia 27 de desembre  a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a l’Institut Municipal Barcelona Esports, a Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, a Torre Jussana i al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils.

La presentació de sol·licituds cal fer-la per via telemàtica a través del certificat digital.

El certificat digital és un document digital mitjançant el  qual un tercer confiable (una autoritat de certificació)  garanteix la vinculació entre la identitat d’un subjecte  o entitat i una clau pública, dit en altres paraules, és un  mecanisme per  assegurar la identitat de la persona que firma el document electrònic.

Arran l’entrada en vigor del passat octubre de la Llei 39/2015, concretament l’article 14, la presentació en paper de caldrà que les entitats, com a persona jurídica, incorporin els mitjans de signatura electrònica per a documentacions a institucions.

Podeu trobar més informació a l’especial de TJ sobre certificat digital.

Sempre i quan l’entitat disposi del certificat digital, de l’IdesCat o del Mobile ID (antic IdBcn)), l’entrega es realitzarà mitjançant el portal de tràmits de la web de l’Ajuntament de Barcelona. En cas de problemes amb el portal de tràmits recordeu que, en el mateix portal, hi trobareu un formulari de contacte per resoldre els dubtes i problemes que us puguin aparèixer.

El certificat digital és un document digital mitjançant el  qual un tercer confiable (una autoritat de certificació)  garanteix la vinculació entre la identitat d’un subjecte  o entitat i una clau pública, dit en altres paraules, és un  mecanisme per  assegurar la identitat de la persona que firma el document electrònic.

Arran l’entrada en vigor del passat octubre de la Llei 39/2015, concretament l’article 14, la presentació en paper de caldrà que les entitats, com a persona jurídica, incorporin els mitjans de signatura electrònica per a documentacions a institucions.

Podeu trobar més informació a l’especial de TJ sobre certificat digital.

Els certificats digitals acceptats en aquest tràmit específic de sol·licitud de subvencions són:

 • IDCat: el certificat digital de la persona física que representa l'entitat (*)
 • el Mobile ID: el certificat digital de la persona física que representa l'entitat (*)
 • Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i timbre de l'entitat (de representant legal de l'entitat)

L'entrega es realitzarà mitjançant el portal de tràmits de la web de l’Ajuntament de Barcelona. En cas de problemes amb el portal de tràmits recordeu que, en el mateix portal, hi trobareu un formulari de contacte per resoldre els dubtes i problemes que us puguin aparèixer.

(**) Pot ser demanada, un cop acceptada la sol·licitud per part de l'Ajuntament de Barcelona, la documentació que acrediti que la persona que va entregar la sol·licitud de subvenció a través del certificat digital de persona física té la potestat, atorgada per la Junta Directiva de persona jurídica, per a haver entregat la documentació.

Per tant, malgrat el certificat digital sigui de persona física, cal assegurar-se que la persona que fa el tràmit d'entrega disposa de la representació legal de l'entitat per al tràmit específic.

En cas excepcional de presentació presencial, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General dels districtes, gerències i instituts: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), a l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), a l’Institut Municipal Barcelona Esports, Institut d’Educació de Barcelona i a Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,

Per presentar les sol·licituds de subvenció a les OAC, cal demanar cita prèvia. En aquest enllaç podeu sol·licitar la cita. . Els documents no s’han de presentar grapats ni enquadernats.

AVÍS IMPORTANT

Aquest any, per tal d’evitar situacions de col·lapse a les OAC’s durant els darrers dies del termini d'entrega de sol·licituds els dies 22/1 i 23/1 s'obriran 4 oficines per la tarda, de les 16 a les 18:30 h (el 24/1, com que es dijous les OAC's ja estan obertes per la tarda).

Les OAC's operatives seran:

 • Eixample
 • Sants-Montjuïc
 • Horta-Guinardó
 • Sant Martí

Consulteu les adreces

Us recomanem no esperar a l’últim dia per realitzar l’entrega de les sol·licituds de la convocatòria encara que sigui per via telemàtica, per possible saturació del sistema.

Les sol·licituds es poden presentar des del 27 de desembre de 2017 fins el 24 de gener de 2018.

Per a poder fer la tramitació telemàtica de la sol·licitud de subvencions, així com altres tràmits relacionats amb l'Ajuntament de Barcelona, cal que l'ordinador disposi de tots els requisits tècnics per a instal·lar el certificat digital. Consulteu-los en el següent enllaç.

Al punt 3 “Sol·licitants” de la convocatòria de subvencions d’aquest 2019 s’hi indica qui pot sol·licitar aquestes subvencions i, en el punt 4 les “Condicions i requisits” dels projectes/activitats susceptibles de ser presentats.

 • En general s’hi poden presentar persones físiques i jurídiques que hagin de fer l’activitat prevista pel seu atorgament, amb les particularitats descrites al punt 15 segons l’àmbit temàtic al qual es concorri. Dins de cada programa o àmbit s’especifica quines persones físiques o jurídiques en queden excloses o quines persones físiques o jurídiques s’hi poden presentar.
 • El/la sol·licitant haurà de tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, excepte en aquells casos que s’especifiquen en el punt 15 de la convocatòria, dins de cada àmbit temàtic o programa.
 • Els projectes han de tenir objectius i finalitats coincidents amb les que estipula la convocatòria.
 • L’activitat s’ha de fer al terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat. Si no és així, ha de poder ser considerada d’interès per a la projecció a l’exterior de la ciutat.
 • Les activitats o els serveis han de complementar o suplir la competència municipal en aquestes matèries.
 • Les activitats han de ser sense ànim de lucre. En cas contrari hauran de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Les activitats s’han de dur a terme durant l’any natural (de l’1 gener al 31 de desembre 2019). En alguna modalitat es poden realitzar durant el curs escolar 2019-2020 (els programes que ho permeten s’indica en els requisits exposats en el llibret de la convocatòria.
 • Les sol·licituds presentades han d’evitar el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.
 • El projecte no serà igual o similar a altres de la mateixa entitat/col·lectiu amb els que l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

Les despeses subvencionables apareixen especificades a les bases reguladores d’aquestes subvencions.

Són subvencionables les despeses següents, en la mesura que responguin de manera indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d’execució del projecte, activitat o servei, sempre que l’àmbit temàtic al qual es concorre no indiqui el contrari al punt 8 d’aquesta convocatòria:

 • Recursos humans: Nòmines i Seguretat Social del personal fix i eventual a càrrec de la persona física o jurídica.
 • Lloguers: arrendaments de béns immobles i béns mobles.
 • Subministraments: aigua, electricitat, gas i combustibles.
 • Comunicacions: telèfon, correu, missatgeria.
 • Manteniment d’edificis i/o instal·lacions: la part proporcional de les despeses que es relacionin amb el projecte.
 • Material fungible d’oficina: paper, impresos, fotocòpies i altres materials d’oficina. Material tècnic o de producció fungible necessari per al desenvolupament de l’activitat.
 • Transport – missatgeria: S’inclouran totes les despeses necessàries per al transport de paqueteria, productes i mercaderies necessaris per a l’execució del projecte.
 • Publicitat i propaganda: Corresponen a les publicacions (cartells, fulletons o altres elements de difusió). Caldrà recordar en els citats materials de difusió i publicitat s’haurà de fer constar “Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona”, d’acord amb la normativa d’imatge corporativa de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Assegurances: S’inclouran totes les despeses d’assegurança de persones i d’aquells béns mobles i/o immobles que s’hagin utilitzat per a la realització de les activitats descrites en el projecte, així com dels actes organitzatius que figuren en el projecte.
 • Dietes de personal: imports de les dietes del personal contractat i del voluntari (locomoció, allotjament i manutenció).
 • Viatges i desplaçaments: Inclou despeses vinculades a la mobilitat (viatges i desplaçaments) del personal i dels beneficiaris necessària per a l’execució del projecte.
 • Treballs realitzats per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l’activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d’aquesta subvenció). També es pot incloure l’auditoria exigida en la justificació de la subvenció i amb un valor màxim de 3.000 euros.
 • Altres despeses: s’hi poden incloure despeses per tributs, quan siguin abonats directament per la persona física o jurídica beneficiària, les despeses d’amortitzacions dels béns adquirits o de les obres d’inversió en els immobles utilitzats durant l’execució del projecte. No obstant això, el caràcter subvencionable de la despesa d’amortitzacions estarà subjecte a les condicions següents:
  • Que les subvencions no hagin contribuït a la compra de béns.
  • Que l’amortització es calculi de conformitat amb les normes de comptabilitat generalment acceptades.
  • Que el cost es refereixi al període subvencionable.

Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria com per exemple:

 • Àmbit (B) Esports programa “a”:
  • Només són subvencionables els conceptes següents: viatges i desplaçaments, allotjament i alimentació, dietes del personal que participa en el projecte, lloguer de les instal·lacions, transport de materials i d’equips, infraestructures i serveis directament relacionats amb l’activitat.
  • En el cas de la partida de recursos humans aquesta no podrà superar un 15% del pressupost de l’activitat.
  • En el cas de participar a programes de l’Escola fa esport a la ciutat, la partida de recursos humans es podrà incrementar fins el 35% del pressupost de l’activitat.
 • Àmbit (H) Infància programa “d”:
  • En cas que un projecte sigui subvencionat, l’import de la subvenció s’haurà d’utilitzar com a mínim el 85% per finançar les despeses derivades de la realització d’activitats que estiguin adreçades a infants.
 • Àmbit (N) de comerç de proximitat i promoció econòmica:
  • Programa “a”
   • Lloguer del local de la seu de l’entitat contemplat dins el projecte serà subvencionable amb un màxim del 15% de la subvenció atorgada.
  • Programa “b”
   • Seran únicament subvencionables aquelles accions formatives que no siguin impartides per l’Ajuntament de Barcelona o algun altre ens municipal com Barcelona activa.
  • Programa “c”
   • Els recursos humans del personal fix o eventual contractat per l’entitat.
 • Àmbit (Q) temps i economia de les cures programes “a” i “b”
  • Els costos de funcionament ordinari de l’entitat (despeses necessàries per realitzar les activitats ordinàries de l’entitat) no podran superar el 30% de l’import total del projecte, incloent els costos fixes d’estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, que si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de subvenció atorgada.
 • Àmbit (K) Immigració – Acollida i Refugi programa “b”
  • Les despeses del funcionament ordinari o intern de l’entitat o col·lectiu podran justificar part del projecte fins un màxim d’un 10%.
 • Àmbit (T) Consum responsable programes “a”, “b” i “c”:
  • Els costos fixes d’estructura de lloguer del local i subministraments generals pressupostats en el projecte, si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de subvenció atorgada.
 • Àmbit (P) Innovació democràtica programa “b”:
  • La subvenció anirà dirigida a cobrir els costos d’instal·lació, configuració i adaptació del programari a servidors gestionats per l’organització així com al desenvolupament de mesures necessàries per a la seva implementació i ús.

Recordeu que quan s’hagi de fer despeses de més de 15.000 euros (sense IVA) en el cas de prestacions de serveis o lliurament de béns, i per aquelles despeses de més de 40.000 euros (sense IVA) en el cas d’execució d’obres, tal i com indica la base 18a, s’hauran d’incorporar tres pressupostos sol·licitats i argumentar el motiu de l’adjudicació, en cas de no ser la proposta més avantatjosa econòmicament.

En cap cas es consideren despeses subvencionables:

 • Les facturades en data anterior al inici del projecte, i després de la data final del projecte.
 • Les inversions, ja siguin en equips i material inventariable i d’immobles que no estiguin previstes en la normativa reguladora específica per l’atorgament i justificació de la subvenció.
 • Les finançades per un altre finançador.
 • Les despeses de publicitat i propaganda on no consti la frase “amb suport de l’Ajuntament de Barcelona…”.
 • Els imports indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
 • Els interessos de demora i els càrrecs bancaris per mala gestió o incompliments legals, les provisions per possibles pèrdues o deutes, interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
 • Les despeses de procediments judicials que impliquin a l’entitat.
 • Altres despeses que s’indiquin a la convocatòria. Com per exemple:
  • Àmbit (K) Immigració – Acollida i Refugi
   • Programa “b” i “c”
    • No se subvencionaran dietes, compra d’equips o activitats habituals dels sol·licitants. Les despeses del funcionament ordinari o intern de l’entitat de l’entitat o col·lectiu podran justificar part del projecte fins a un màxim d’un 10%.
  • Àmbit (N) Comerç de proximitat i promoció econòmic. No són subvencionables els conceptes següents:
   • Programa “a”:
    • Enllumenat nadalenc.
    • Dinars, sopars, serveis d’àpats o similars de l’entitat
    • Els recursos humans del personal fix o eventual contractat per l’entitat.
  • Àmbit (Q) Temps i economia de les cures
   • Els costos de funcionament ordinari de l’entitat (despeses necessàries per realitzar les activitats ordinàries de l’entitat) no podran superar el 30% de l’import total del projecte, incloent els costos fixes d’estructura de lloguer de local i subministraments generals pressupostats en el projecte, que si és el cas, no podran superar el 10% del total de l’import de subvenció atorgada.

El codi de la modalitat consta de tres caselles que cal omplir:

 • A la primera casella cal posar-hi la lletra majúscula que correspon a l’àmbit temàtic.
 • A la segona cal col·locar-hi la lletra minúscula que correspon al programa.
 • A la tercera casella cal col·locar-hi el número que correspon a l’àmbit territorial. Cada districte en té un d’assignat, mentre que als projectes d’àmbit ciutat els correspon el número 11.

Els àmbits temàtics corresponen a les lletres (de la A a la Z) i el número a l’àmbit territorial.

Les correspondències de lletres per àmbit temàtic i per programes, així com el número de l’àmbit territorial per a cada cas, es poden consultar al llibret o a l’apèndix “codis d’àmbit”, disponible en la documentació penjada a la web.

Correspondències àmbit territorial:

Exemple: A c 11 (Arts Escèniques, Ciutat)

Una sol·licitud correspon a un projecte i aquesta ha d’anar acompanyada del codi de la modalitat on va dirigida.

Una associació o qualsevol altra forma jurídica pot presentar tants projectes com vulgui. No hi ha límit en el nombre de projectes diferents.

INCOMPATIBILITATS QUAN PRESENTEM EL MATEIX PROJECTE:

INCOMPATIBILITATS QUAN PRESENTEM PROJECTES DIFERENTS:

Podeu trobar més informació i exemples en el punt 15 del llibret de la convocatòria.

Tots els programes fan públiques les dotacions que disposen i presenten un topall màxim de diners que es poden sol·licitar. Tot i això, hi ha àmbits per als quals no s’ha estipulat un topall. Per tant, si no figura en la convocatòria és que no s’ha estipulat i, per tant, l’entitat pot sol·licitar la quantitat que cregui oportuna per al projecte.

Això no vol dir, però, que l’Ajuntament concedeixi la quantitat sol·licitada. Per norma general, la quantitat de la subvenció atorgada per part de l’Ajuntament no ultrapassarà el 50% del pressupost total del projecte (incloent tots els òrgans gestors, en el cas en què s’hagi presentat el mateix projecte en més d’una modalitat), i per això es recomana a les entitats que en el pressupost no se sobrepassi aquest percentatge.

Per exemple: si un mateix projecte es presenta a dos àmbits diferents (sempre que sigui en els casos permesos a les bases), la quantitat de la subvenció atorgada serà, per norma general, del 25% a cada àmbit, donat que la suma de la quantitat atorgada per al projecte serà del 50%.

Els pressupostos i topalls per àmbits de ciutat es troben especificats en la pàgina 5 del llibret de la convocatòria

Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, aquestes seran valorades per les persones tècniques responsables de subvencions de cada àmbit. Els criteris de valoració i la puntuació per a cada punt es pot trobar en la convocatòria (llibret de la convocatòria punt 15 pàg. 11, valoració del projecte i programes específics de cada àmbit a partir pàg. 12).

La publicació de les subvencions, tant de l’atorgament provisional com del definitiu, es fa a través del BOPB (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona). Un cop publicat, aquelles entitats que deixin el número de telèfon i el correu electrònic en la sol·licitud, rebran a través d’un d’aquests dos canals, una notificació informant-les de la publicació de les resolucions.

A més, a la web de l’Ajuntament de Barcelona (www.bcn.cat) i a la web de Torre Jussana (www.bcn.cat/tjussana) es penjarà un enllaç al BOPB.

En l’atorgament provisional que es publicarà al BOPB hi constarà el nom de les associacions amb el seu NIF, l’import atorgat i si han d’entregar documents o si tenen justificacions pendents d’altres subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

És a partir de la data d’aquesta publicació quan les entitats disposen de 10 dies hàbils per:

 • a. Presentar la documentació que els falti per entregar.

 • b. Presentar la reformulació del projecte.

 • c. Presentar al·legacions.

 • d. Renunciar a la subvenció.

Recordeu que aquelles subvencions que en la resolució provisional apareguin com a proposades per a atorgar i a les entitats sol·licitants no se’ls requereixi presentar documentació acreditativa, la proposta de resolució tindrà caràcter de definitiva sense necessitat de notificar-la en la resolució final. De la mateixa manera que les subvencions que estiguin proposades per a denegar per requisits tècnics o per no haver arribat a la nota mínima, sense que les entitats sol·licitants hagin presentat al·legacions en el termini establert, tindran caràcter de definitives sense necessitat de notificar-les. Això vol dir que aquestes sol·licituds només sortiran publicades en la resolució provisional i no apareixeran en la resolució definitiva.

Reformular significa refer el projecte. Adaptar el projecte presentat a la nova realitat pressupostària sempre i quan, aquesta nova realitat afecti a l’execució del projecte. És a dir, si ens han atorgat menys diners i no podem realitzar el projecte presentat en la seva totalitat, cal indicar quines accions no farem o quines adaptacions farem a les activitats, etc. per reduir el pressupost. Totes aquestes modificacions cal explicar-les.

Recordeu que la reformulació ha de mantenir el projecte original motiu de subvenció i ha de contenir les variacions o suggeriments de canvis que s’han introduït en l’apartat 11 del document bàsic 2.

El perquè de presentar la reformulació o la importància de fer-ho és per adequar el projecte a la realitat i evitar que es presentin desviacions pressupostàries o d’activitats en el moment de la justificació. Cal que tingueu en compte que les reformulacions han de ser aprovades per l’òrgan que ha concedit la subvenció.

La reformulació del projecte s’ha de fer durant els 10 dies posteriors a l’atorgament provisional i cal, des d’aquest any, presentar-la a través del certificat digital.

Aquesta reformulació haurà de respectar, en tot cas, els motius de la seva concessió. Si, transcorregut el termini indicat, l’entitat sol·licitant no ha indicat res al respecte s’entendrà que el projecte que correspon a la subvenció és el projecte presentat amb la sol·licitud.

L’ òrgan instructor també podrà  instar a l’entitat sol·licitant a presentar la reformulació del seu projecte quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que s’ha sol·licitat.

En aquesta convocatòria també s’incorpora la necessitat de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en la qual es determina quines són les obligacions de transparència de les entitats tenint en compte l’origen públic dels diners que gestionen.

Cal tenir en compte la Llei de Transparència en els següents supòsits:

 1. Si es perceben més de 100.000 euros anuals de subvencions o ajuts públics o si,
 2. Un 40% o més dels ingressos anuals de l’entitat provenen de subvencions o ajuts públics (mínim: més de 5.000 euros) i
 3. Si es percep una subvenció d’import superior a 10.000 euros d’un mateix ens públic.

Si compliu un d’aquests casos, esteu obligats a complir el que marca la Llei en el títol II, què és el següent:

 • Fer pública la informació subjecta a la llei de transparència. És la següent:
  • Informació institucional i organitzativa
  • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.
  • Gestió administrativa
 • Tota aquesta informació ha d’estar publicada en la pàgina web de l’associació, si pot ser, en un apartat específic. Ha d’estar presentada de forma clara, estructurada, en format reutilitzable i actualitzada periòdicament.
 • La responsabilitat de la informació publicada recau en l’entitat i responen d’ella els membres de l’òrgan de govern o els patrons.

Per a més informació sobre quina informació i conèixer quina informació concreta cal publicar, podeu consultar la següent Guia de Transparència per les associacions i fundacions perceptores de subvencions i ajuts públics, elaborada per la Generalitat de Catalunya.

En el cas de complir amb el supòsit C, en aquesta convocatòria, cal comunicar a l’Ajuntament les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració que procedeixen de l’entitat, per tal que es facin públiques.

Aquesta comunicació s’haurà de presentar un cop publicada la resolució provisional. Des d’aquest moment es disposarà de deu dies per entregar-la a qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). A la pàgina web de l’Ajuntament es podrà trobar el model de document que caldrà entregar.

Hi ha un termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat per presentar la justificació. Aquesta s’ha de també a través del certificat digital en el termini abans indicat.

Els documents que cal presentar són  la instància de sol·licitud, la memòria d’activitats i la memòria econòmica. Com en el cas de la presentació de la sol·licitud, en la justificació, l’Ajuntament també disposa de models de documents. Aquests els trobarem en el mateix espai on hi ha penjades les bases i la convocatòria de la subvenció.

Tiquet: el tiquet és aquell document on hi apareixen les dades de l’establiment on hem fet la compra i els conceptes de la compra.

Factura: Es diferencia del tiquet pel fet que hi apareixen les dades de la persona física o jurídica que ha realitzat la despesa.

A l’hora de justificar els diners de la subvenció es permet fer-ho amb tiquets en un percentatge diferent depenent de l’import atorgat. La relació és la següent:

 • Àmbit Districte:
  • Subvencions fins a 500 euros:  com a màxim 50% de l’import atorgat en tiquets.
  • Subvencions entre 501 i 1.000 euros: com a màxim 25% de l’import atorgat en tiquets.
  • Subvencions superiors a 1.000 euros: els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat i fins un màxim de 300 euros.
 • Resta de subvencions + Àmbit ciutat:
  • Els tiquets no poden superar el 10% de l’import atorgat fins a un màxim de 300 euros.

Aquest any es fomenta que l’impacte dels projectes presentats a la convocatòria de subvencions sigui encara més gran pel fet que generen beneficis ambientals.

Concretament, en els criteris generals de valoració de projectes, en l’apartat d’impacte, tant a projectes de ciutat com de districte, hi ha un dels apartats que inclou:

5.- Beneficis ambientals (ambientalització d’esdeveniments, economia circular, etc.) i socials (contractació sostenible, etc.) del projecte.

A grans trets es tracta de seguir aquests principis de sostenibilitat i consum responsable:

 • ambiental: promoure l’estalvi energètic
 • organitzacional: assegurar una gestió de persones digne.
 • materials i productes: prendre consciència de l’origen i l’ús d’aquests.
 • social: garantir la continuïtat de l’acció en el temps

L’objectiu és la incorporació de pràctiques d’ambientalització i de compra i contractació sostenible en els projectes i materials que s’utilitzen.

Alguns exemples: utilització de gots i vaixella reutilitzable a les festes, materials de difusió amb materials reciclats i certificats, contractació de serveis a entitats d'inserció social o de l’economia social i solidària, adquisició de productes d’alimentació de proximitat, ecològic o de comerç just, etc.

Les entitats han d’especificar en la sol·licitud les mesures ambientals i de contractació i compra sostenible previstes pel desenvolupament del projecte, específicament al:

Document bàsic 2, apartat B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ, punt 2. Breu descripció del projecte.

A continuació la Guia d'aplicació del criteri de valoració general beneficis ambientals i socials 2019 creada per a donar suport a la presentació de sol·licituds a la convocatòria.

També us enllacem uns quants recursos que us poden ajudar en aquest punt:

Més informació
Contacta amb TJ
Tel. 932 564 118

HORARI PER A CONSULTES PRESENCIALS I PER TELÈFON
De dll a dv de 9 a 18 h.

HORARI D'OBERTURA DE l'EQUIPAMENT
De dll a dj de 9 a 21 h. Dv de 9 a 20 h.

tjussana@bcn.cat

Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30
Segueix-nos!